NABÓR W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE
News will be here

BURMISTRZ ŁOBZA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia

 

Wymagania niezbędne:
1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe
4. staż pracy: minimum 5 letni (w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym w oświacie lub organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny,
5. praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
6) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
11) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
12) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
13) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
14) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
15) Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 503/2020 Burmistrza Łobza z dnia 22 września 2020 r.,
6. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Word, Excel) oraz innych urządzeń biurowych,
7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
9. nieposzlakowana opinia.


Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność interpretacji przepisów,
2. umiejętność zarządzania pracownikami,
3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
4. dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
5. samodzielność, systematyczność, kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
6. umiejętność efektywnej pracy w zespole,
7. rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zapewnienie należytej organizacji pracy wydziału oraz prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań,
2. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,
3. Dbałość o podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa, poznanie instrukcji, wytycznych oraz orzecznictwa właściwych organów,
4. Podejmowanie inicjatyw co do potrzeby wydania aktów prawnych przez organy gminy, w sprawach należących do zakresu czynności wydziału,
5. Zabezpieczenie mienia w kierowanym wydziale,
6. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tajemnicy służbowej i państwowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
7. Zapewnienie rzetelnego i terminowego przygotowania materiałów pod obrady Rady,
8. Prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie zbiorów zarządzeń Burmistrza i w zakresie zgodnym z właściwością pracy komórki organizacyjnej – uchwał Rady Miejskiej,
9. Nadzór merytoryczny nad działalnością:
a) szkół, przedszkoli gminnych, żłobka;
b) Łobeskiego Domu Kultury;
c) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
d) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
e) Środowiskowego Domu Samopomocy.
10. Prowadzenie oraz nadzór spraw wynikających z zadań gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe:
11. sprawy w zakresie ustalania sieci oraz organizacji szkół, przedszkoli gminnych, żłobka,
12. sprawy w zakresie zatrudniania, oceny pracy i wynagradzania dyrektorów gminnych placówek oświatowych,
13. prowadzenie spraw dotyczących wynagradzania nauczycieli,
14. sprawy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli dokształcania oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15. koordynowanie i nadzór nad organizacją przewozów szkolnych oraz przewozów uczniów niepełnosprawnych,
16. nadzór nad kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauk,
17. koordynowanie i nadzór w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne, inne ( wyprawka szkolna),
18. koordynowanie i nadzór współpracy z MEN, w tym : przygotowania i weryfikowania danych do naliczania subwencji oświatowej oraz wnioskowania o dotacje oraz środki z rezerwy subwencji pozostawionej w MEN,
19. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie wszystkich spraw wynikających z zadań gminy jako organu prowadzącego szkoły i przedszkola,
20. Prowadzenie oraz nadzór spraw dotyczących szkół i przedszkoli niepublicznych,
21. Koordynowanie i nadzór spraw w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
22. Współpraca z MGOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
23. Prowadzenie spraw związanych z organizacją instytucji kultury, w tym prowadzenie rejestru
tych placówek,
24. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i realizacją Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
25. Koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani,
26. Nadzór nad współpracą z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych,
27. Sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami wykonującymi zlecenie w ramach zadań prowadzonych przez wydział,
28. Sporządzanie analiz, planów i sprawozdań w sprawach objętych zakresem czynności i zadaniami wydziału,
29. Obsługa systemu informacji oświatowej,
30. Koordynowanie i nadzór obsługi administracyjnej i prowadzenia dokumentacji Miejskiej Rady Oświaty.


Warunki zatrudnienia:
a) umowa o pracę - 1 etat, Informacje dodatkowe: a) na niniejsze stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 zm.) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, c) Burmistrz może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków, szczegóły określa odrębne zarządzenie Burmistrza. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. list motywacyjny, 2. kserokopie świadectw pracy, 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, 4. w przypadku posiadania przez kandydata zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych – kserokopie tych zaświadczeń, 5. oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych – treść oświadczenia umieszczona jest w kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia; Wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 7. w przypadku podania przez Kandydata danych osobowych, innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, których podanie nie jest obowiązkowe – własnoręcznie podpisana zgoda na ich przetwarzanie - treść zgody umieszczona jest w kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia; Warunki pracy: Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ww. ustawy, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego do rąk własnych pracownika sekretariatu (kontakt telefoniczny 91 397 40 01) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownika Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia” w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Źródło: UM w Łobzie

23-02-2022 Redakcja

Dodaj komentarz

REKLAMA P1
REKLAMA P1 - MARAL Hurtownia BHP
REKLAMA [P2]

SONDA

Czy podoba Ci się portal eŁobez.pl?

TAK
NIE

OGŁOSZENIA